Reparera & renovera

Regler för renovering

Ang. ombyggnation av lägenheter Kannan 13

Det har visat sig att många nya bostadsrättsinnehavare vill bygga om och anpassa sin lägenhet efter sina egna behov och önskemål.
Generellt sett så ställer sig inte föreningen avvisande till ombyggnad av bostadsrättslägenhet men med vissa reservationer.

En ombyggnation får inte negativt påverka övriga boendes miljö som ex. ventilation och ljudisolering. Givetvis får en ombyggnad inte heller påverka fastighetens säkerhet som öppning av bärande väggar.
Motordrivna köksfläktar får inte anslutas till det centrala ventilationssystemet.
Vill man sätta in en kolfilterfläkt ska ”utblåset” från denna ledas ut direkt i köket.
Det centrala fläktsystemet ansluts då till en ”tallriksventil” för att erhålla fullgod ventilation av lägenheten.

Alla VVS- och el-arbeten måste utföras utav fackman. Intyg måste vid anmodan kunna visas på att godkänd installatör har utfört sådana arbeten.
Avstängningsventiler för vatten får inte byggas in så att dessa inte är åtkomliga för avstängning.
Vattenledningar/avlopp får inte läggas ner i trossbottnar.
Diskmaskiner ska stå på en ”spillplåt” och vattnet anslutas via avstängningskran som ska vara stängd då maskinen inte används. Tvättmaskiner får inte installeras i kök men givetvis i badrum.

Vid ombyggnad av badrum kräver vi att man innan arbeten sätts igång kan visa att det är en auktoriserad entreprenör som utför arbetet. (Gäller vid förändring av våt- och fuktspärrar.)

Huset är byggt 1923 enligt de byggnormer som då fanns vilket bl.a. innebär att ljudisolering i golv/tak inte är den samma som i moderna fastigheter.
Det har blivit vanligt att man vill ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleum mattorna. Detta golv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under Dig. Det är således förbjudet att ta fram det gamla trägolvet.
Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta i mellan.

Tänk på att störande arbeten ska utföras dagtid och informera gärna Dina grannar om att ombyggnad kommer att ske.

Vid en ombyggnad skapas en stor mängd byggsopor och gamla vitvaror. Sådant får inte ställas i trapphus, på gården eller i våra ”valv” mot gatan. Våra soprum/grovsoprum är heller inte avsedda för detta ändamål. Du ansvarar själv för att sådant materiel forslas bort omgående.

Kontakta alltid styrelsen om Du tänker bygga om Din lägenhet.

Badrum
Om du renoverar badrummet ska det alltid finnas godkänd fuktspärr.

Diskmaskin
Diskmaskin får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se “Vatten och Avlopp” nedan. Maskinen ska stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp. Maskinens avstängningskran för vattnet skall vara öppen bara då diskning pågår.

Golv
Ändrad golvbeläggning får inte försämra ljudisoleringen till grannen under. Detta innebär att det inte är tillåtet att ta fram orginalgolven i lägenheterna.

Tvättmaskin och torktumlare
Om du ska installera tvättmaskin och torktumlare i lägenheten ska det göras av fackman.

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av personal med god erfarenhet från området. Vänd dig till den som förvaltaren anvisar i god tid innan du skall göra planerade ingrepp. Avstängningskranar för vatten finns inte som standard i varje lägenhet. Varje ingrepp i vattensystemet kräver då att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t.ex. handfat, toalettstol etc., skall samtidigt avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar på egen bekostnad.

Ventilation

För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns på flera platser i lägenheterna bland annat i badrum och kök. Över fönster finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll bägge typerna av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. För att ett centralt ventilationssystem ska fungera utan störningar får inga motordrivna fläktar anslutas in i detta system (ex. köksfläktar med eller utan kolfilter) Ventilationssystemet kontrolleras löpande och systemets filter byts regelbundet. Om du inte är nöjd med ventilationen ska du anmäla detta till förvaltaren.

Väggar
Innan eventuella väggar tas bort eller öppningar tas upp ska föreningens förvaltare kontaktas. Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner (t. ex. ventilation) påverkas.

Värme
Huset värms med fjärrvärme. Om du har problem t.ex. med för låg eller för hög temperatur på radiatorerna (elementen) i lägenheten, gör du en felanmälan till förvaltaren.