Vad säger bostadsrättslagen?

En bostadsrättshavare är enligt 7 kap 9 § bostadsrättslagen (1991:614) skyldig att vid användande av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).

Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
Vidare ska bostadsrättshavaren rätta sig efter de särskilda ordningsföreskrifter som föreningen meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som han svarar för enligt 7 kap 12 § 3 st bostads¬rättslagen (familjemedlemmar, gäster, annan som bostadsrättshavaren har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning).

Om bostadsrättshavaren åsidosätter sina förpliktelser är bostadsrätten förverkad och bostadsrättsföreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.