Trivselregler

För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd behöver vi gemensamma regler.
Vi ber dig därför att ge dessa punkter en stunds eftertanke.

(Skriv ut i pdf-format)
Se även föreningens stadgar.

Dessa trivselregler godkändes av föreningsstämman 27 maj 2010.

Alla är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Föreningens regler gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.

Om trivselreglerna inte följs kan föreningen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Om du trots anmaning inte följer reglerna kan det till sist bli fråga om uppsägning.

Badrum
Om du renoverar ytskiktet ska det alltid finnas en godkänd fuktspärr. (Se även Bygga om nedan).

Balkonger
Trapphusens vädringsbalkonger är gemensamma och vi bör i första hand sträva efter god grannsämja vid nyttjandet av dessa.
Det är inte tillåtet att skaka mattor, mata fåglar eller hålla husdjur på våra balkonger.
Rökning är inte tillåten på balkongerna (Se även Rökning nedan).

Barnvagnsförråd
I trappugångarna finns möjlighet att placera barnvagnar i därför särskilt avsett förråd.

– Norrbackagatan 70 B, källarplan, under trappen.
– Vikingagatan 41, vid entrén, under trappen.
– Vikingagatan 43, vid entrén, under trappen.
– Vikingagatan 45, vid entrén, under trappen

Bygga om (se särskild info “Reparera och renovera”)
Alla väsentliga ändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.
Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under föruttsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner (t.ex. ventilation) påverkas.

Tänk på att ändrad golvbeläggning inte får försämra ljudisoleringen till grannen under. Det är därför inte tillåtet att frigöra underliggande trägolv.
Huset är byggt 1923 enligt de byggnormer som då fanns vilket bl.a. innebär att ljudisolering i golv/tak inte är den samma som i moderna fastigheter.
Det har blivit vanligt att man vill ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleum mattorna. Detta golv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under Dig. Det är således förbjudet att ta fram det gamla trägolvet.
Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta i mellan.


Kontakta styrelsen i god tid innan du beslutar att göra eller skaffa något som kan omfattas av bygglov eller föreningens godkännande!
Se även
föreningens stadgar §23.
(För hyreslägenheter gäller särskilda regler, kontakta alltid styrelsen.)

Cyklar
Cyklar ska parkeras i cykelrum eller i cykelställ.
Det är inte tillåtet att parkera dem på gångar, gräsmattor, i trapphus eller portvalv.

Diskmaskin
Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standarsdutrustning men får installeras av fackman under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se även Vatten och avlopp nedan.
Maskinens avstängsningskran för vattnet ska vara öppen endast då diskning pågår. Maskinen ska stå på en spill plåt, om den är inbyggd i köksskåp.

Djur
Rastning av hundar och katter får inte ske på innergården. Husdjuren får naturligtvis vistas på gården men inte förorena, gräva eller på annat sätt störa ordningen.
Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur från balkongen eller på innergården. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.

Elavbrott
Innan du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda.
Om bara den egna lägenheten berörs, kontrolleras att lägenhetens säkringar är hela.

Felanmälan (Se särskild info)
Fel på avlopp, kranar eller WC liksom dropp från värmeelement ska omedelbart felanmälas.

Försäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten.
För varje enskild lägenhet har respektive innehavare ett långtgående ansvar.
Alla  lägenhetsinnehavare måste därför teckna en hemförsäkring för bostadsrätt(med bostadsrättstillägg) som omfattar ev skador som inte täcks av fastighetsförsäkringen.
Kontakta styrelsen om du behöver mer information.

Golv/Trägolv
Huset är byggt 1923 enligt de byggnormer som då fanns vilket bl.a. innebär att ljudisolering i golv/tak inte är den samma som i moderna fastigheter.
Det har blivit vanligt att man vill ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleum mattorna. Detta golv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under Dig. Det är således förbjudet att ta fram det gamla trägolvet.
Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta i mellan.

Grovsoprum
Se särskild info under rubriken “Allmänna utrymmen” och “Sophantering”.
Grovsopor får absolut inte ställas i gården eller portvalven, de får endast lämnas i grovsoprummet.
Byggavfall och stora mänder grovsopor ex från renovering, rivning av inredning inte får lämnas i grovsoprummet utan var och en ansvarar för bortforsling.

Innergården
Innergården är en tillgång för alla och vi ska sträva efter god grannsämja genom att visa hänsyn.
Det är inte tillåtet att i förväg “boka ett bord”.

Om ni ska ha en planerad middag och ska sitta ute på gården, ta med egna bord och stolar så att ni säkert får sittplats.

Var försiktig med grillkol efter avslutad grillning, tänk på brandfaran.
Var och en ansvarar för att återställa trädgårdsmöblerna efter användning och att städa efter sig. Grillkol, tändvätskaetc får inte lämnas framme.
Tänk på omkringboende och anpassa ljudnivån efter tiden på dygnet.

Källargångar

Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.
Källargångarna ska hållas fria från skräp och saker.

Ljud, störning
Tänk på att ditt golv är grannens tak.
Dämpad ljudnivå ska råda i och omkring fastigheten mellan kl 22 till kl 07 på vardagar och kl 23 till kl 09 på helger.
Tänk på att piano, TV, ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor, borra i betongväggar ger mycket ljud ifrån sig och fortplantas genom husets stomme.
Tänk särskilt på att stereons bastoner kan vara mycket störande.
Ändrad golvbeläggning får inte försämra ljudisoleringen till grannen under.
Det är därför inte tillåtet att frigöra underliggande trägolv.

Om du trots allt blir störd, ta direkt kontakt med den som stör när det inträffar. Om det händer att du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta styrelsen.

Markiser
Markiser får inte sättas upp.

Mattpiskning/vädring
Piskning och vädring av mattor eller dylikt ska ske på piskställningaran på innergården.
Piskning och vädring av mattor får inte ske på balkongerna.

Motorfordon
Det är inte tillåtet att framför motorfordon på innegården utan särskilt tillstånd.
Var aktsam pga olycksrisk med lekande barn.
Mopeder kan dock få parkeras på särskild plats på innergården. Vid parkeringen ska man försäkra sig om att uppställningen är mycket stadig. Fordonet ska inte vara möjligt att välta av lekande barn.

Rökning
Rökning är inte tillåtet på balkongerna, i trapphusen i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer eller i källare.

Säkerhetsdörr/grind
Lägenhetsdörrarna är av typ säkerhetsdörr.
Komplettering med gallergrind på insidan är tillåtet. Tänk på att säkerhetsgrinden inte får hindra utrymning vid brand.

Trappuppgång
Det är inte tillåtet att placera barnvagnar, cyklar eller andra tillhörigheter i trappugången som kan förhindra städning eller utrymning vid brand.

Trägolv
Huset är byggt 1923 enligt de byggnormer som då fanns vilket bl.a. innebär att ljudisolering i golv/tak inte är den samma som i moderna fastigheter.
Det har blivit vanligt att man vill ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleum mattorna. Detta golv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under Dig. Det är således förbjudet att ta fram det gamla trägolvet.
Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta i mellan.

Tvättmaskin i lägenheten
Installation av tvättmaskin ska göras av fackman.

Tvättstugor  i källaren
Det finns 4 st tvättstugor.

Tvättiden är kl 07 – 22. Respektera dessa tider då de som bor nära tvättstugorna annars kan störas.

Om bokad tid inte används kan den tas i bruk av annan efter 30 min.

Det är tillåtet att låta sin tvätt hänga kvar i torkskåpet i 45 min efter avslutad tvättid.

Man är ansvarig för att städa efter sig efter nyttjande av tvättstugan, vilket inkluderar rengöring av filter i torktumlare, fukttorka tvättmaskin, torktumlare och avställningsytor samt sopa golvet.

Det är inte tillåtet att ta tvättstugansutrustning, såsom tvättkorgar och städutrustning ut ur tvättstugan.

Vatten och avlopp
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen ska endast göras av fackman.
Avstängningskranar för vatten finns i vissa, men inte i alla lägenheter.
Om det inte finns avstängningsmöjlighet i den egna lägenheten så krävs att vattnet stängs av centralt för flera delar av huset. Tag kontakt med Driftia för att planera och genomföra vattenavstängningen.
Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t.ex. handfat, toalettstol ska samtidigt avstängsningskranar monteras på inkommande vattenledningar på egen bekostnad,

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen ingår i månadsavgiften. Ingen individuell avläsning eller debitering sker.

Ventilation
Det finns ett centralt ventilationssytem för hela huset. Ventilöppningar (frånluft) finns på flera platser i lägenheten, bland annat i badrum och kök. Över förnstren finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll båda typer av ventiler öppna för bäst möjliga ventilation.
Aktiva köksflätar med motor är inte tillåtna.
De stör ventilatinssystemet och kan gölra att matos sprids till andra lägenheter via ventilationen.

Värme
Huset värms upp med fjärrvarme. Om du har problem med för låg eller för hög temperatur på elementen i lägenheten så gör du felanmälan.

Ytterportarna
Ytterportarnakan ska hållas stängda och låsta för at fröhindra att obehöriga kommer in och att små barn kan ta sig ut utan föräldrarnas vetskap. Om skäl finns kan portarna ställas upp under kortare tid dagtid.

Entrédörrarna till trappuppgångarna ska hållas stängda, särkilt när risk för regn föreligger, för att förhindra att dessa skadas av fukt.