Balkongprojektet

Lägesrapport december 2012

Föreningens ansökan om bygglov för balkonger, franska balkonger och fönsterdörrar mot
gården står inför prövning av byggnadsnämnden. Under hösten har ärendet varit upp i
hyresnämnden och handlagts av stadsbyggnadskontoret som har genomfört en remissrunda.

Hyresnämnden kallade föreningen och de medlemmar som motsatt sig beslutet om att ansöka
om bygglov till ett sammanträde den 6 november 2012. Vid sammanträdet konstaterade
hyresnämnden att föreningens hantering av processen varit bristfällig och att det därför inte
fanns förutsättningar för nämnden att ge sitt godkännande. Föreningen valde då att återkalla
ansökan varvid ärendet avskrevs.

Föreningen rekommenderades att ta ett nytt stämmobeslut, antingen efter beviljat bygglov
eller efter att ritningar som visar vilka lägenheter som kan komma att beröras tillhandahållits.

Nämnden förklarade också att den om ärendet återupptas endast har att ta hänsyn till
invändningar som rör den enskilda lägenheten, t.ex. minskat ljusinsläpp eller minskat värde,
medan invändningar av kulturhistorisk karaktär o. likn. hanteras av kommunen inomramen
för bygglovsprocessen.

Stadsbyggnadskontoret meddelade den 14 november 2012 att kontoret föreslår att
bygglovsansökan avslås. Stadsbyggnadskontoret hänvisar i sin bedömning bl.a. till ett
remissvar från Skönhetsrådet, som avstyrkt bifall bl.a. med hänvisning till ”att de föreslagna
balkongerna skulle innebära en förvanskning av arkitekturen och stå i motsats till de ideal
som låg till grund för områdets tillkomst”.

Styrelsen inväntar byggnadsnämndens beslut och återkommer därefter med information om
den fortsatta hanteringen av ärendet.