Stadgar

OM FÖRENINGEN 

1 § Namn, säte och ändamål 

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen 

Kannan 13. Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utan tidsbegränsning i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

2 § Medlemskap och överlåtelse 

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt som styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelse-handling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. 

Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upp-låtelsen. 

Styrelsen ska pröva frågan om medlemskap så snart som möjligt från det att ansökan om medlemskap kommit in till föreningen. 

En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som medlem. 

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person 

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostads-lägenhet får vägras inträde i föreningen även om förut-sättningarna för medlemskap i 4 § är uppfyllda. Kom-mun och landsting får inte vägras medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. Överlåtelsen är även ogiltig om föreskrivet samtycke i andra stycket inte har erhållits. 

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person 

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 

5 § Bosättningskrav och hembud 

Som villkor för medlemskap gäller att en förvärvare av bostadsrätt till en lägenhet ska bosätta sig i lägenheten om inte styrelsen medger annat. 

Om bostadsrätten är en lokal, har föreningen rätt att lösa den vid överlåtelse. Styrelsen ska i så fall ta beslut om detta vid prövning av förvärvarens medlemskap och ska senast en (1) månad från mottagandet av ansökan om medlemskap göra gällande lösningsrätten hos förvärvaren samt erlägga lösenbelopp. Vid köp ska lösenbeloppet uppgå till samma belopp som köpeskillingen. Vid annan övergång än köp ska lösenbeloppet uppgå till bostadsrättens marknadsvärde. 

6 § Andelsägande 

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas. 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelse-avgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma. 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Föreningens löpande verksamhet och avsättning till stadgeenliga fonder ska finansieras genom att bostads-rättshavarna betalar årsavgift till föreningen. 

Årsavgifterna ska fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. 

Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andels-talen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman röstat för beslutet. 

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 3 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp. Motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats, dock med ett påslag på högst 1 %. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersätt-ning för taxebundna kostnader såsom värme, varm-vatten, renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, bred-band och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. 

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av gällande prisbasbelopp. 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-sättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 

10 § Övriga avgifter 

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning. 

11 § Betalning av avgifter 

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. 

Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

FÖRENINGSSTÄMMA 

12 § Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast före juni månads utgång. 

13 § Motioner 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid före-ningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller den senare tidpunkt före kallelsens utfärdande som styrelsen kan komma att besluta. 

14 § Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 

15 § Dagordning 

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 

1. Öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

18. Avslutande 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma det ärende/de ärenden som stämman utlyst för. 

16 § Kallelse 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman. 

Om det enligt lag eller dessa stadgar krävs, för att ett föreningsstämmobeslut ska bli giltigt, att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits och i kallelsen till den senare stämman ska anges vilket beslut den första stämman fattade. Om en fortsatt förenings-stämma ska hållas fyra veckor eller senare räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en särskild kallelse till den fortsatta föreningsstämman med iakttagande av samma tidsregler som om den vore en ny stämma. 

Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till varje medlem genom utdelning, brev med posten eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post. Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats. 

Underlag för av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende ska biläggas kallelsen. Vid stadgeändring ska underlaget innehålla både gällande och föreslagna stadgar. 

Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga enligt 31 § p.4. 

17 § Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst. 

Endast den som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen får utöva sin rösträtt. 

18 § Ombud och biträde 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 

Ombud får endast vara myndig person som är: 

 • annan medlem 
 • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen 
 • förälder 
 • syskon 
 • barn 
 • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 
 • god man 
 • annan medlems ställföreträdare 

Om medlem står under förvaltarskap företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. 

Är medlem en juridisk person företräds denne av legal ställföreträdare. 

19 § Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. 

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat be-slutas av stämman innan valet förrättas. 

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestäm-melser i bostadsrättslagen. 

20 § Jäv 

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om 

1. talan mot sig själv

2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse 

Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas också på ombud för medlem. 

21 § Resultatdisposition 

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet kan balanseras i ny räkning. 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. 

22 § Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode. 

23 § Stämmans protokoll 

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller 

1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas proto-kollet, 

2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet, 

3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet. 

Protokollet ska undertecknas av protokollförare och justeras av ordföranden och de justerare som utsetts av stämman. Protokollet ska senast inom tre (3) veckor vara justerat och hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt. 

STYRELSE OCH REVISION 

24 § Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter samt därutöver högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett (1) eller två (2) år. 

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. 

Makar, sambor och person som tillhör medlemmens familjehushåll ska ej samtidigt ingå i styrelsen. 

25 § Konstituering 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. 

26 § Styrelsens protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer. 

27 § Beslutförhet och röstning 

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närva-rande. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en (1) tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av styrelsens arbetsordning. 

28 § Beslut i vissa frågor 

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande på stämman har röstat för beslutet och det dessutom har godkänts av hyres-nämnden. 

29 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av minst två (2) ledamöter i förening. 

30 § Jäv 

Styrelseledamot i föreningen får inte handlägga frågor om avtal mellan föreningen och juridisk person som denna ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. 

31 § Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 

1. att svara för föreningens organisation och förvalt-ning av dess angelägenheter 

2. att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räken-skapsårets utgång (balansräkning) 

3. att senast sex (6) veckor före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen 

4. att senast två (2) veckor före ordinarie förenings-stämma hålla årsredovisningen och revisions-berättelsen tillgänglig för medlemmarna 

5. att föra medlems- och lägenhetsförteckningar; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i dataskyddsförordningen (GDPR). 

32 § Medlemsförteckning och lägenhetsförteckning 

Föreningen ska föra förteckning över bostadsrättsföre-ningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). 

Medlemsförteckningen ska innehålla 

1. varje medlems namn och postadress, 

2. datum för medlemmens inträde i föreningen, om detta datum är senare än den 30 juni 2016 

3. den bostadsrätt som medlemmen innehar. 

Lägenhetsförteckningen ska innehålla 

1. varje lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, 

2. datum för Bolagsverkets registrering av den ekono-miska plan som ligger till grund för upplåtelserna, 

3. respektive bostadsrättshavarens namn, 

4. insatsen för respektive bostadsrätt. 

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos före-ningen för var och en som vill ta del av den. Om förteck-ningen förs med automatiserad behandling, ska före-ningen ge var och en som begär det tillfälle att hos före-ningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt. 

33 § Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

34 § Revisor 

Föreningsstämma ska välja minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag och i så fall behöver ingen suppleant utses. Revisorer och revisors-suppleanter väljs för tiden från ordinarie förenings-stämma fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i före-ningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända. 

35 § Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre (3) veckor före föreningsstämman. 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

36 § Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren bör ha sin lägenhet försäkrad och till försäkringen ha bostadsrättstillägg.

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: 

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmässigt sätt 
 • icke bärande innerväggar 
 • till fönster hörande beslag, gångjärn, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster. För skada på fönster genom inbrott eller annan åverkan på fönster svarar dock bostadsrättshavaren. 
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. För skada på ytterdörr genom inbrott eller annan åverkan på dörren svarar dock bostadsrättshavaren, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. 
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar 
 • lister, foder och stuckaturer 
 • elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning 
 • golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägen-heten med 
 • eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar 
 • varmvattenberedare 
 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet 
 • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-TV, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer 
 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
 • brandvarnare 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: 

 • fuktisolerande skikt 
 • inredning och belysningsarmaturer 
 • vitvaror och sanitetsporslin 
 • klämring till golvbrunn 
 • rensning av golvbrunn och vattenlås 
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutnings-kopplingar på vattenledning 
 • kranar och avstängningsventiler 
 • ventilationsfläkt 
 • elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: 

 • vitvaror 
 • köksfläkt 
 • rensning av vattenlås 
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutnings-kopplingar på vattenledning 
 • kranar och avstängningsventiler 

37 § Ytterligare installationer 

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. 

38 § Brand- och vattenledningsskador 

För reparationer på grund av brand- eller vattenlednings-skada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostads-rättslagen. 

39 § Komplement 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, uteplats eller takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ser till att avledning för dagvatten inte hindras. 

40 § Stambyte i våtrum 

Vid stambyte i våtrum är föreningen skyldig att återställa våtrummet. Tätskikt ska anbringas till vid tidpunkten gällande branschregler och ytskikt ska anbringas till den standard som föreningen finner lämplig. Om bostadsrättshavaren önskar högre standard står bostadsrättshavaren för mellanskillnaden 

41 § Felanmälan 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som före-ningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar. 

Bostadsrättshavaren är även skyldig att till föreningen utan dröjsmål anmäla förekomst av ohyra och skadedjur. 

42 § Gemensam upprustning 

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägen-heten som medlemmen svarar för. 

43 § Vanvård 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelse-anmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrätts-havarens bekostnad. 

44 § Övriga anordningar 

Anordningar som luftvärmepumpar, markiser, balkong-inglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabol-antenner och annat får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndig-hetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter upp-maning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. 

45 § Förändring i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd: 

1. ingrepp i bärande konstruktion, 

2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas 

eller vatten, eller 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmässigt sätt. 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 

46 § Användning av bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 

47 § Sundhet, ordning och gott skick 

När bostadsrättshavaren använder lägenheten är hon/han skyldig att tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. 

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordnings-regler. 

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. 

Ohyra får inte föras in i lägenheten. 

Den här paragrafen gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. 

48 § Tillträdesrätt 

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos krono-fogdemyndigheten. 

49 § Andrahandsuthyrning 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Tillstånd ska lämnas om bostads-rättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd lämnas för ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan göras. Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 

50 § Inneboende 

Bostadsrättshavare får inrymma utomstående personer i lägenheten, om det inte medför men för föreningen eller annan medlem. 

FÖRVERKANDE 

51 § Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, enligt bostadsrättslagens regler i följande fall: 

 • bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för andra-handsupplåtelse 
 • lägenheten utan tillstånd upplåts i andra hand 
 • bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller annan medlem 
 • lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse 
 • bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upp-låtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostads-rättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägen-heten, bidrar till att ohyran sprids i huset 
 • bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordnings-regler som föreningen meddelar 
 • bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägen-heten och inte kan visa giltig ursäkt för detta 
 • bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för före-ningen att skyldigheten fullgörs 
 • lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksam-het, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 

I bostadsrättslagen finns regler om hinder för förverkande. 

52 § Tvångsförsäljning 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bo-stadsrättslagen. 

ÖVRIGT 

53 § Meddelanden 

Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats, genom e-post eller utdelning. 

54 § Elektronisk kommunikation 

Elektroniska hjälpmedel för befordran av kallelse eller meddelanden får användas för att lämna information till en medlem eller någon annan, även när det i lagen anges att informationen ska lämnas på annat sätt, om 

1. föreningsstämman har beslutat om det, 

2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och tillförlitlig information om hur mot-tagaren kan nås, och 

3. mottagaren efter skriftlig förfrågan har samtyckt till ett sådant förfarande. 

Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska hjälpmedel kan när som helst återta sitt samtycke. 

55 § Framtida underhåll 

Inom föreningen ska bildas fond för planerat underhåll. 

Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året anges i ekonomisk plan och därefter i enlighet med föreningens underhållsplan. 

Om föreningen inte har en underhållsplan ska det årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. 

56 § Underhållsplan 

Styrelsen ska upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen ska årligen följa och upp-datera underhållsplanen för genomförande av underhål-let av föreningens fastighet/er med tillhörande byggna-der. 

57 § Upplösning och likvidation 

Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägen-heternas insatser. 

58 § Tillämpliga regler 

Utöver dessa stadgar gäller även bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig tillämplig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa stadgar. 

59 § Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på före-ningsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga röstberät-tigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande har röstat för beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav 

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor Stockholm den 2023-05-25 och Stockholm den 2023-06-14

Bostadsrättsföreningen Kannan 13