Nya andelstal och månadsavgifter från 2017 till 2020

Här kan du se en förteckning (nya avgifter 2017-2020) som visar hur avgifterna kommer successivt kommer att förändras från 2017-01-01 fram till 2020.

Aktuellt

Idag har lägenheterna i uppgången Torbjörn klockares gata 7 och vindsvåningarna för låga andelstal i förhållande till övriga bostadsrätter i Kannan 13. Detta uppstod då föreningen köpte huset 2004 och vindsvåningarna exploaterades av ett särskilt bolag, ÖVAB.

Det innebär att man idag betalar en lägre månadsavgift för dessa bostadsrätter än för motsvarande övriga lägenheter i föreningen.

För att rätta till detta förhållande beslutade årsstämman 2009 att nya andelstal skulle införas och att månadsavgiften ska korrigeras i steg mellan åren 2017 till  2020.
Vindsvåningarna och Torbjörn klockares gata 7 kommer att få höjda månadsavgifter, medan övriga kommer att få sänkta månadsavgifter.

Bakgrund

När föreningen övertog fastigheten för ombildning till bostadsrätt var ett av villkoren att säljaren skulle ges möjlighet att exploatera vinden. Exploateringen medförde också att hiss installerades i uppgången Torbjörn Klockares gata 7. Det trapphuset var det enda som saknade hiss.

Vid upplåtelsen med bostadsrätt, som gjordes till säljarens bolag, sattes insatsen för var och en av vindslägenheterna till en krona (1:-). Lägenheterna har sedan överlåtits till marknadspris.

Den ekonomiska plan som framställdes i samband med föreningens övertagande av fastigheten var ofullständig. Endast de lägenheter som från övertagandet uppläts med bostadsrätt var med i lägenhetsförteckningen. Vid fastställandet av andelstalen för de enskilda lägenheterna användes hyrorna för lägenheterna som grund. Ingen hänsyn togs till det förhållandet att uppgången Torbjörn Klockares gata 7 skulle få hiss.

Användandet av tidigare hyror som grund för årsavgifter kan vid själva ombildningstillfället vara ett sätt att undvika konflikter mellan de boende, detta eftersom relationerna
mellan vad var och en betalar inte ändras. Det är däremot en mycket tveksam metod för utvecklingen på sikt då enskilda uppgörelser mellan hyresgäster och hyresvärdar kan medföra att likartade lägenheter kan ha rätt stora skillnader när det gäller hyresnivån.

Årsavgifterna för vindslägenheterna sattes dessutom i enlighet med villkoren i överlåtelse- och exploateringsavtalen med säljaren och utan koppling till årsavgifterna för övriga lägenheter.