Kallelse till Extrastämma 3 okt 2019, kl 19.

Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Alla medlemmar kallas härmed till en extrastämma ang förändring av föreningens stadgar. Den lagstiftning som ligger till grund för en bostadsrättsförening och styr  utformningen av föreningens stadgar har förändrats. Detta kräver att stadgarna anpassas till den nya lagtexten. 

Brf Kannan 13 har inte haft normalstadgar. I samband med den lagstadgade stadgeförändringen föreslår styrelsen att bostadsrättsföreningen byter till normalstadgar som våra jurister rekommenderar.

Stadgeförändringar ska beslutas på två på varandra följande möten. Om extrastämman  säger ja till förändringen, kommer styrelsen att kalla till en andra extrastämma  i samband med städdagen, 19 oktober 2019.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollen
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Beslut om antagande av nya stadgar (förslag bifogas till kallelsen).
  Stadgeförslag
  Kommentar stadgeförslag
 9. Stämmans avslutande.